Staff

Jonathan Bennett, Project Director

Phone: (405) 382-9681    ~    j.bennett@sscok.edu


, Professional Development/Communications Coordinator

Phone: (405) 382-9682   ~   @sscok.edu


, Student/Parent Coordinator

Serving Asher, Holdenville, and Wetumka

Phone: (405) 382-9686    ~   @sscok.edu

2022-23 School Schedule:   

                                                                  Monday – Holdenville HS

                                                                  Tuesday – Holdenville HS

                                                                  Wednesday – Asher HS

                                                                   Thursday – Wetumka HS

 


Erica McCaughey, Student/Parent Coordinator

Serving Prague and Wewoka

Phone: (405) 382-9684    ~   e.mccaughey@sscok.edu

2022-23 School Schedule:

Monday –  Prague HS

                                                                   Tuesday – Wewoka HS

                                                                   Wednesday – Wewoka HS

                                                                   Thursday – Prague HS


Shannon Kirby, Student/Parent Coordinator

Serving Konawa, Okemah, and Varnum

Phone: (405) 382-9683    ~   

2022-23 School Schedule: 

Monday – Okemah HS

                                                                   Tuesday – Okemah HS

                                                                   Wednesday – Konawa HS

                                                                   Thursday – Varnum HS


Jackie Bush, Student/Parent Coordinator

Serving Maud and Seminole

Phone: (405) 382-9686    ~ j.bush@sscok.edu

2022-23 School Schedule:

Monday – Seminole HS

                                                                  Tuesday – Seminole HS

                                                                  Wednesday – Seminole HS

                                                                   Thursday – Maud HS


Tierney Collins, Office Manager

Phone: (405) 382-9687    ~   t.collins@sscok.edu